Statūti

LATVIJAS EVAŅĢĒLISKI-LUTERISKĀS BAZNĪCAS NORVĒĢIJĀ STATŪTI

1. Nosaukums un dibināšanas mērķis

Latvijas evaņgēliski-luteriskā baznīca Norvēģijā (LELB NO) ar tās draudzi Oslo dibināta 2019.gada 14. februārī Oslo. LELB NO ir Rīgas un Latvijas arhibīskapa pārraudzībā un ir Latvijas evaņģēliski-luteriskās baznīcas (LELB) ārmisijas darba veicēja Norvēģijā, primāri latviešu kopienā, kas šeit dzīvo. LELB NO Oslo draudze ir uzskatāma par vienu no LELB draudzēm.

2. LELB NO uzdevumi:

• LELB NO pamatuzdevums ir svinēt dievkalpojumus, veikt diakonijas un misijas darbu, kā arī veicināt ekumēnisko sadraudzību;

• Kalpot LELB locekļiem, kas dzīvo vai viesojas Norvēģijā;

• Sniegt garīgu atbalstu ikvienam, kurš to lūdz;

• Kalpot vietējai sabiedrībai;

• Ierosināt un atbalstīt kultūras un sociālos projektus, saskaņā ar savas ticības mērķiem un vadlīnijām.

LELB NO nav peļņas gūšanas rakstura, un tā nenodarbojas ar uzņēmējdarbību.

3. Draudzes locekļi

• Ikviens, kurš ir kristīts un iesvētīts LELB var būt draudzes loceklis.

• Ikviens, kurš ir kristīts un iesvētīts LELB NO, ir šīs draudzes loceklis.

• Ikvienas kristīgas konfesijas pārstāvis var saņemt garīgu aprūpi un atbalstu, saskaņā ar ekumēniskajām vadlīnijām.

Personām, kas vēlas iestāties LELB NO, ir jāiesniedz rakstisks iesniegums. Draudzes valde ir atbildīga par iesnieguma izskatīšanu. Atsevišķos gadījumos valde var lūgt iesniegumu izskatīt draudzes sapulcē.

Draudzes locekļi var izstāties no draudzes ar rakstisku iesniegumu.

Personas jaunākas par 15 gadiem tiek uzņemtas vai izslēgtas no draudzes ar vecāku vai aizbildņa rakstisku iesniegumu.

4. Biedru nauda

Biedru nauda ir noteikta kr 100,- gadā.

5. Draudzes pārvalde

Draudzes mācītājs ir draudzes garīgās dzīves vadītājs un LELB vēstnieks Norvēģijā.

Draudzes sapulce, kas sastāv no reģistrētiem draudzes locekļiem, ir LELB NO lēmējinstitūcija. To sasauc vismaz reizi gadā.

Draudzes sapulce ir lemttiesīga ar visu to balsstiesīgo biedru skaitu, kuri ir ieradušies uz sapulci. Katram biedram ir viena balss. Lēmums tiek pieņemts, ja par to ir nobalsojuši vairāk nekā puse no klātesošajiem biedriem. Sapulces vadītājs tiek ievēlēts draudzes sapulcē.

6. Draudzes sapulces uzdevumi:

• Izskatīt gada pārskatu.

• Izskatīt ienākošos priekšlikumus.

• Noteikt biedru naudu.

• Pieņemt budžetu.

• Ievēlēt valdes locekļus.

• Pieņemt izmaiņas statūtos.

7. Valde

Valdes uzdevums ir nodrošināt draudzes garīgās aprūpes darbu, vadīt un pārstāvēt LELB NO.

LELB NO valdes sastāvā ir pieci valdes locekļi. Mācītājs ir valdes loceklis un var arī būt valdes priekšsēdētājs.

Valde ir draudzes augstākā lēmējinstitūcija periodā starp draudzes sapulcēm.

Valdei ir jānotur sapulce, ja valdes priekšsēdētājs vai vairākums no valdes locekļiem to pieprasa.

Valde ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vairāk nekā puse no valdes locekļiem.

Valdi ievēl uz trīs gadiem. Pārvēlēšana ir iespējama.

Reizi trijos gados valde izveido vēlēšanu komisiju. Vēlēšanu komisija sāk savu darbu vismaz četras nedēļas pirms gaidāmās draudzes sapulces.Vēlēšanu komisija izvirza valdes locekļu kandidātus.

Valdes pienākumi ir:

• sasaukt draudzes sapulces;

• rosināt un apkopot draudzes sapulcē izskatāmos jautājumus;

• izpildīt draudzes sapulcē pieņemtos lēmumus;

• izveidot draudzes darba nozares vai uzdevumus un apstiprināt personas šo uzdevumu veikšanai, kā arī izstrādāt tiem domātus priekšrakstus;

• pārvaldīt un uzturēt draudzes locekļu sarakstu, metriku grāmatas, finanšu uzskaiti un atskaites;

• nepieciešamības gadījumā izstrādāt nolikumus un instrukcijas;

• izstrādāt nākamā gada budžetu;

• valde var pēc vajadzības un, atbilstoši vietējai likumdošanai, pieaicināt auditoru.

8. Paraksta tiesības

Paraksta tiesības ir valdes priekšsēdētājam.

9. Draudzes darbības izbeigšana

• Lēmums par LELB NO darbības izbeigšanu var tik pieņemts draudzes sapulcē, kas ir speciāli sasaukta ar šādu mērķi, un ar vismaz divām trešdaļām nodoto balsu pārsvaru.

• LELB NO līdzekļi tiek novirzīti mērķim, ko nolemj sapulcē par darbības izbeigšanu.